Home Nasza Historia obszary działalności PRAWNICY sektorach wsparcie międzynarodowe Aktualności wydarzenia publikacje KONTAKT
it en es pl zh
Nasza Historia sektorach wsparcie międzynarodowe wydarzenia publikacje

obszary działalności

Prawo pracy

Wytrwałość i pasja w radzeniu sobie ze złożonymi sytuacjami

W ramach prawa pracy oferujemy doradztwo strategiczne mające na celu pomoc firmom w rozwiązywaniu delikatnych kwestii związanych z relacjami z pracownikami: plany motywacyjne, reorganizacje, redukcja personelu, pomoc społeczna, oddelegowanie pracownika, umowy, ubezpieczenia społeczne i spory pracownicze.

Wieloletnie doświadczenie zdobyte w tej dziedzinie, w ścisłej współpracy z działami HR międzynarodowych korporacji i dużych firm o usystematyzowanej strukturze, pozwala naszemu zespołowi dogłębnie zrozumieć istotne i często ukryte aspekty tych zagadnień.

Doskonałe połączenie specjalistycznej wiedzy prawniczej i umiejętności interpersonalnych pozwoliło nam na zbudowanie trwałych i solidnych relacji oraz na łatwe nawiązywanie kontaktów z menedżerami biznesowymi.

Rozumiemy złożoność sytuacji i presję, pod jaką znajdują się menedżerowie firmy w radzeniu sobie z sytuacjami konfliktowymi, w których muszą szybko i skutecznie działać.

Wspieramy nowoczesną i wyrafinowaną, ustrukturyzowaną i międzynarodową klientelę: duże grupy włoskie i zagraniczne, ale także małe i średnie przedsiębiorstwa, w tym firmy typu start-up, a także menedżerów i dyrektorów generalnych w zarządzaniu ich relacjami z pracownikami.

Zagadnienia kórymi zajmuje się dział prawa pracy

 • negocjowanie i sporządzanie umów o zatrudnienie w ramach podporządkowanego, quasi-podporządkowanego stosunku pracy lub samozatrudnienia, porozumień zakładowych i związkowych, umów o zakazie konkurencji, umów o zachowaniu poufności i porozumień dotyczących własności intelektualnej powstałych w ramach stosunku pracy;
 • doradztwo w zakresie rozpoczęcia stosunków pracy z podmiotami zagranicznymi (UE i/lub spoza UE) we Włoszech oraz zatrudnienia podmiotów włoskich za granicą (w tym przeniesienie i oddelegowanie);
 • analiza i przygotowanie planów motywacyjnych, opcji na akcje, dotacji na akcje itp.
Assistiamo i nostri clienti:
 • ocena wpływu na zatrudnienie nadzwyczajnych transakcji finansowych, takich jak fuzje, przejęcia, notowania na giełdzie, management buyout;
 • pomoc w restrukturyzacji przedsiębiorstw, działalności handlowej lub finansowej (korzystanie z rozwiązań pomocowych, funduszy na zapobieganie zwalnianiu pracowników, mobilność, porozumienia związkowe, realizacja planów redukcji zatrudnienia);
 • ocena skutków zgodnie z prawem pracy procesów relokacji, przenoszenia, outsourcingu (przenoszenie w obrębie granic państwowych, za granicę, zamówienia publiczne).
 • analiza organizacji zasobów ludzkich i stosunków w ramach prawa pracy;
 • budowa i organizacja powiązań handlowych, analiza i doradztwo w zakresie umów powiązanych (agenci, dystrybutorzy, promotorzy finansowi, pośrednicy kredytowi, powiązania handlowe itp;)
 • pomoc we wdrażaniu wewnętrznych procedur firmy, które mają konsekwencje i wpływ na stosunki pracy, takich jak sporządzanie regulaminów dyscyplinarnych lub regulaminów etyki, zasad polityki firmy (w tym zasad dotyczących korzystania z majątku firmy, takiego jak samochody, telefony internetowe i poczta elektroniczna), planów bezpieczeństwa.
 • ocena i obsługa w fazie przedprocesowej:
 • opinie w zakresie zwolnień indywidualnych lub zbiorowych;
 • obsługa negocjacji pierwszego i drugiego stopnia;
 • analiza poszczególnych sytuacji i potencjalnych skutków wynikających z interpretacji przepisów krajowych, unijnych i przepisów w zakresie zbiorowych negocjacji.
 • zastępstwo prawne we wszystkich sporach dotyczących stosunku pracy lub związanych ze stosunkiem pracy, niezależnie od tego, czy jest to stosunek podporządkowany, quasi podporządkowany lub samozatrudnienia, w szczególności:
 • zwolnienia indywidualne lub grupowe;
 • wnioski o przyznanie funkcji lub uwzględnienie kwalifikacji;
 • roszczenia wynikające z postępowania w zakresie negocjacji zbiorowych;
 • odpowiedzialność wynikająca ze stosowania przepisów prawnych dotyczących BHP i/lub RODO;
 • odszkodowania z tytułu odpowiedzialności wynikającej ze stosunku pracy lub związanej ze stosunkiem pracy, w tym kwestii mobbingu, degradacji, dyskryminacji rasowej, seksualnej lub innego rodzaju;
 • roszczenia związane ze stosunkami pracy podporządkowanej lub prowadzonej na własny rachunek w stosunkach takich jak pośrednictwo, mediacja, przynależność, partnerstwo, doradztwo w ogóle;
 • roszczenia i/lub kwestie problematyczne w zakresie ubezpieczeń społecznych / zapomóg.
 • zastępstwo procesowe przed sądami krajowymi, sądami najwyższymi (w tym przed Sądem Najwyższym) oraz europejskimi sądami sprawiedliwości;
 • zastępstwo procesowe i obrona w sporach ze związkami zawodowymi oraz przed krajowymi i międzynarodowymi organami arbitrażowymi;
 • wybór strategii i koordynacja działań sądowych, z pomocą lokalnych prawników, przed wszystkimi zagranicznymi organami sądownictwa.

Sektory, w których działamy:

Profesjonaliści

Czy masz jakieś pytania?

Poproś o więcej informacji

Imię

Nazwisko

Email

Inviando il tuo messaggio ed i tuoi contatti, dichiari di aver letto le nostre policy sulla privacy e di dare il consenso al trattamento dei tuoi dati personali.