Home Nasza Historia obszary działalności PRAWNICY sektorach wsparcie międzynarodowe Aktualności wydarzenia publikacje KONTAKT
it en es pl zh
Nasza Historia sektorach wsparcie międzynarodowe wydarzenia publikacje

Obszary działalności

Prawo spółek i prawo gospodarcze

Zgrany, precyzyjny i zeterminowany zespół do obrony firmy

Rosnąca konkurencja i coraz bardziej napięta perspektywa czasowa wymagają od firm szybkiej, precyzyjnej i punktualnej reakcji. I to jest dokładnie to, co oferujemy.

Precyzja jako dokładność w analizie szczegółów, precyzja jako skrupulatność w rekonstrukcji faktów, precyzja jako osiągnięcie wyniku. Zorganizowana struktura naszego zespołu pozwala nam na osobiste obsługiwanie firm, dając wysoce profesjonalne wsparcie i stając się punktem odniesienia dla każdej kwestii prawnej.

Lubimy uważać się za „prawą rękę” tych, którzy robią interesy, niezależnie od tego, czy są przedsiębiorcami, dyrektorami, członkami zarządu czy kierownikami.

Nasze doświadczenie i liczne kwestie, z którymi mieliśmy do czynienia, sprawiły, że jesteśmy zdeterminowani i efektywni w prowadzeniu spraw naszych klientów w kwestiach prawa spółek i prawa handlowego. Wspieramy firmy zarówno w codziennej działalności, jak i w nadzwyczajnych i złożonych operacjach, takich jak przejęcia i fuzje, jak również w sytuacjach kryzysowych.

Praca z nami jest łatwa: spójna struktura zespołu sprawia, że relacje międzyludzkie są bezpośrednie, co pozwala nam nadać relacjom wartość, koncentrując się na kliencie z jego potrzebami i wymaganiami. Nasze rozwiązania są zawsze dostosowane do indywidualnych potrzeb i studiowane ad hoc dla każdej sytuacji.

Niektórzy z partnerów kancelarii wcześniej pracowali w biurach prawnych dużych przedsiębiorstw i dlatego podejście do każdej kwestii jest bardzo zbliżone do tego, które jest stosowane w przedsiębiorstwie. Ponadto, ten fakt, pozwala nam na zastosowanie proaktywnego i konkretnego podejścia do wszelkich kwestii obsługiwanych przez nas spółek.

Wspieramy naszych klientów w każdym procesie decyzyjnym, stawiając sobie za cel unikanie sporów sądowych i prawnych w celu szybkiego osiągnięcia porozumienia stron. Jesteśmy w stanie przedstawić dokładną ocenę czasu, kosztów i prawdopodobieństwa powodzenia sporu.

Wspieramy duże i średnie przedsiębiorstwa włoskie oraz duże grupy przemysłowe zarówno włoskie, jak i międzynarodowe.

Poprzez Country Desk zapewniamy specjalistyczną pomoc dla firm chińskich, polskich i hiszpańskich we wszystkich kwestiach związanych z prawem spółek i biznesu.

Zagadnienia, którymi zajmuje się dział prawa handlowego

Oferujemy firmom włoskim i zagranicznym doradztwo w zakresie negocjacji, przygotowania i realizacji umów krajowych i międzynarodowych.

Jako specjaliści w zakresie prawa gospodarczego, z doświadczeniem zdobytym we Włoszech i za granicą, oferujemy naszą wiedzę specjalistyczną w zakresie następujących umów:

 • przetargi publiczne, outsourcing;
 • umowa agencyjna, umowa dystrybucyjna, franchising;
 • rozwój, produkcja, zaopatrzenie;
 • wynajem, leasing, wynajem komercyjny;
 • finansowanie;
 • joint venture i umowy o współpracy;
 • umowy licencyjne, transfer technologii;
 • reklama, sponsoring;
 • transport;
 • sprzedaż;
 • wszelkie inne umowy z prawa gospodarczego i handlowego.
Specjaliści z naszego zespołu monitorują i zwracają szczególną uwagę na przepisy prawa krajowego i unijnego dotyczące konkurencji, odpowiedzialności producenta, ochrony konsumenta i danych osobowych.
Oferujemy pomoc i doradztwo:
 • w fazie zakładania spółek (w tym wybór struktury businessu);
 • w przygotowaniu i zmianie umowy spółki i umowy wspólników;
 • w wykonywaniu zwykłych czynności spółki również przy udziale wsparcia specjalistycznego;
 • w zarządzaniu zgromadzeniami wspólników i rad nadzorczych, w celu skutecznego i sprawnego prowadzenia działalności gospodarczej;
 • w fazie likwidacji spółki;
 • w zarządzaniu wymaganiami w zakresie reklamy na każdym etapie.
Nasz zespół w ramach prawa spółek zajmuje się również:
 • doradztwem prawnym dla nowopowstających firm innowacyjnych;
 • sporządzaniem opinii w sprawach handlowych i sprawach prawa spółkowego;
 • przygotowaniem odwołań od uchwał wspólników/akcjonariuszy i rady nadzorczej;
 • wytaczaniem powództw przeciwko członkom organów spółki i osobom odpowiedzialnym za badanie sprawozdań finansowych;
 • zarządzaniem i rozstrzyganiem sporów między wspólnikami oraz w odniesieniu do wszystkich innych sporów dotyczących prawa spółek.
Obsługujemy włoskie i zagraniczne firmy, średniej i dużej wielkości, przy nadzwyczajnych transakcjach krajowych i transgranicznych, oferując pomoc przy:
 • operacjach sprzedaży i nabywania akcji i/lub pakietów akcji;
 • wkładach do spółek i aktywów;
 • przejęciu i zbyciu przedsiębiorstw;
 • fuzjach i podziałach spółek;
 • transakcjach leveraged buy out;
 • podwyższaniu i obniżaniu kapitału;
 • umowach inwestycyjnych;
 • procesach restrukturyzacyjnych i/lub reorganizacjach przedsiębiorstw.
Prawnicy naszego zespołu zajmują się również:
 • negocjowaniem i przygotowywaniem umów o poufności, listów intencyjnych lub protokołów ustaleń;
 • due diligence;
 • negocjacjami i przygotowaniem zarówno głównych, jak i powiązanych z nimi umów oraz ich aneksów;
 • przygotowywaniem uchwał wspólników/akcjonariuszy i rady nadzorczej, itp;
 • analizą aspektów prawa pracy;
 • komunikacją z właściwymi organami ds. konkurencji i rynku;
 • realizacją transakcji.
Oferujemy pomoc i doradztwo w zakresie obsługi nieruchomości:
 • zakup;
 • zarządzanie nieruchomością;
 • sprzedaż nieruchomości przeznaczonych do użytku przemysłowego, handlowego i mieszkaniowego.
W ramach Real Estate i rewitalizacji terenów przemysłowych, niektórzy prawnicy z zespołu prawa handlowego i gospodarczego zdobyli szczególne doświadczenie w zakresie rekultywacji i zagospodarowania odpadów niebezpiecznych.

Nasz zespół zdobył duże doświadczenie w zakresie prawa UE i na co dzień pomaga klientom w interpretacji rozporządzeń i dyrektyw UE.

Oferujemy w szczególności nasze doradztwo w następujących dziedzinach, obsługując klientów włoskich za granicą i klientów zagranicznych we Włoszech:

 • rolnictwo;
 • ochrona środowiska;
 • handel zagraniczny;
 • konkurencja;
 • prawo konsumenta;
 • spółki;
 • bezpieczeństwo żywności.

Pomagamy również naszym klientom w postępowaniach sądowych przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości.

Zdobyliśmy szczególne doświadczenie w zakresie postępowań o zabezpieczenie i innych postępowań w trybie przyspieszonym, które pozwalają naszym klientom na szybkie osiągnięcie użytecznych rezultatów.

Jesteśmy w stanie zapewnić naszym klientom dogłębne i skonsolidowane doświadczenie zarówno w krajowych, jak i międzynarodowych postępowaniach sądowych w następujących obszarach:

 • prawo handlowe i umowy spółek;
 • własność intelektualna& information technology;
 • prawo spółek;
 • prawo upadłościowe;
 • prawo konkurencji;
 • prawo bankowe i rynki finansowe.
Zapewniamy zarówno pomoc przed sądami zwykłymi jak i sądami wyższymi (w tym Sądem Najwyższym) oraz europejskimi sądami sprawiedliwości, jak i doradztwo w zakresie alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów.

W temacie związanym z kryzysem spółki kancelaria Franzosi Dal Negro Setti oferuje swoim klientom pomoc w operacjach restrukturyzacji zadłużenia oraz w postępowaniach upadłościowych i naprawczych (plany naprawcze, układy zbiorowe i upadłościowe, zarząd nadzwyczajny, bankructwo); w postępowaniach sądowych związanych z postępowaniem upadłościowym (działania odwoławcze, działania z zakresu odpowiedzialności wobec organów administracji, sprzedaż i nabycie aktywów przedsiębiorstwa).

Prawnicy zajmujący się kryzysem w spółce to wysoko wykwalifikowani specjaliści, którzy w wielu przypadkach pomagali zarówno nadzwyczajnym komisarzom spółek podlegających nadzwyczajnej administracji, jak i komisarzom sądowym.

Oferujemy doradztwo i usługi, zarówno przedsiębiorstwom, jak i osobom fizycznym, w najbardziej zróżnicowanych aspektach świata informacji zarówno off-line, jak i on-line, mając w naszym zespole doświadczonych i znanych specjalistów w dziedzinie prawa informacyjnego, autorom wielu publikacji na ten temat oraz uczestniczących w konferencjach, seminariach, wykładach i szkoleniach dziennikarzy i operatorów w branży informacjnej.

W szczególności, zajmujemy się cywilnymi aspektami zniesławienia, w różnych jego znaczeniach, sądowym lub pozasądowym prawem prasowym, krytyką, dziennikarstwem śledczym, fałszywymi wiadomościami, mową nienawiści, usuwaniem oszczerczych recenzji lub komentarzy w sieci, prewencyjnymi poradami dotyczącymi dochodzeń dziennikarskich i książek śledczych itp., zajmujemy się również ochroną reputacji w sieci, prawa do wizerunku, prywatności, prawa do zapomnienia, nazwiska i tożsamości osobistej, praw autorskich i ochrony cyfrowych praw autorskich. Ponadto, zajmujemy się również etyką pracy dziennikarskiej.

Oferujemy doradztwo i zastępstwo procesowe dla podmiotów działających w dziedzinie produkcji filmowych, teatralnej i muzycznej zarówno państwowych jak i niezależnych krajowych, międzynarodowych, a także autorów i innych podmiotów w zakresie wszystkich działań związanych z zarządzaniem prawami autorskimi, w tym on-line, umowami, licencjami i wydawnictwami w dziedzinie prawa do wizerunku i prywatności oraz wprowadzania do obrotu dzieł sztuki. Zajmujemy się także światem rozrywki i mody, umowami z recenzentami, wpływowymi i ogólnie wszystko, co związane z promocją marek i wizerunku w serwisach społecznościowych.

Naszą obsługę i doradztwo oferujemy sportowcom, federacjom sportowym, sponsorom, zarówno zawodowym jaki i amatorom, opierając się na współpracy z jednym z wiodących ekspertów w dziedzinie prawa sportowego.

W szczególności jesteśmy w stanie zaoferować pomoc w zakresie umów sprzedaży i zakupu praw do wykonywania zawodu sportowca, finansowania i inwestycji związanych ze światem sportu, umów o pracę w sporcie oraz zarządzania kwestiami prawa pracy związanymi z operatorami sportowymi i związanymi z nimi przepisami (FIGC, UEFA i FIFA); relacji z agentami oraz instytucjami i władzami w sektorze; wykorzystaniem praw do wizerunku, umowy o sponsorowanie, reprezentacja, licencje na reklamę promocyjną, zarządzanie prawami własności telewizyjnej i intelektualnej (deponowanie i ochrona praw własności intelektualnej, prawa do rozrywki, merchandising, ambush marketing, zarządzanie postępowaniami sądowymi dotyczącymi takich praw), umowy dotyczące produkcji i dostaw, franchising, sponsoring, zarządzanie marką, w tym powiązana pomoc regulacyjna w umowach międzynarodowych; statuty stowarzyszeń i klubów sportowych oraz działalności sportowej (członkostwo, przynależność, rejestracja, objęcie ubezpieczeniem); zarządzanie obiektami sportowymi i ich budową; bezpieczne otwieranie obiektów sportowych wraz z odpowiednimi protokołami postępowania w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego Covid-19; prawo imigracyjne związane ze sportem, zarówno dla drużyn zawodowych, jak i sportowców; produkcja odzieży i sprzętu sportowego; przegląd i podręczniki najlepszych praktyk, przestrzeganie i zapobieganie praniu brudnych pieniędzy; rozwiązywanie sporów, postępowania sądowe, arbitraż i inne krajowe i międzynarodowe jurysdykcje sportowe.

Ponadto, obsługujemy wiodących graczom w świecie tzw. "eSport", czyli gier wideo na zorganizowanym i profesjonalnym poziomie rywalizacji.

Nasz zespół wyspecjalizowany w dziedzinie prawa sportowego, własności intelektualnej, konkurencji, handlowego, pracy, prawa administracyjnego, postępowań sądowych i arbitrażowych, pozwala nam zaoferować naszym klientom kompleksową pomoc w wielu dziedzinach prawa.

Jesteśmy częścią międzynarodowego stowarzyszenia Global Sports Law Group. Niektórzy z naszych adwokatów są członkami "Komisji Prawa Sportowego i Imprez Sportowych" przy Izbie Adwokackiej w Mediolanie i w tym charakterze organizują/ biorą udział w konferencjach i seminariach na temat prawa sportowego.

Mamy wieloletnie doświadczenie w sektorze legalnych gier hazardowych i gier z nagrodami oraz bardziej ogólnie w świecie rozrywki i regularnie obsługujemy niektórych z leaderów w tym sektorze na rynku włoskim w ich codziennej działalności, w nadzwyczajnych transakcjach, fuzjach i przejęciach, restrukturyzacji przedsiębiorstw, w relacjach z dealerami gier oraz we wszystkich aspektach regulacyjnych, zastępując ich również w postępowaniach przed regionalnymi sądami administracyjnymi i Najwyższym Sądem Administracyjnym.

Sektory, w których działamy:

Profesjonaliści

Czy masz jakieś pytania?

Poproś o więcej informacji

Imię

Nazwisko

Email

Inviando il tuo messaggio ed i tuoi contatti, dichiari di aver letto le nostre policy sulla privacy e di dare il consenso al trattamento dei tuoi dati personali.